ИНФОРМАЦИЯ за участието на делегация на СВВБ в 27-та асамблея на Световната федерация на ветераните от войните

Световната федерация на ветераните от войните ( FMAC ) проведе 27-та си Генерална асамблея от 18 до 22 ноември 2012 г. в Йордания. В продължение на пет дни заседанията на асамблеята се провеждаха в модерен хотелски комплекс, с всички условия за нормална творческа дейност, на 80 км от столицата Аман, на брега на Мъртво море.

В асамблеята участваха 68 делегации от 57 държави от всички континенти, като наблюдатели и специално поканени бяха 14 делегации, а 10 държави присъстваха с представители на правителствата им, мужду тях трима министри на Германия, Полша и Турция.

Домакините на асамблеята проявиха много голямо гостоприемство и съвършена организация за успешното протичане на форума.

Нашата делегация, в състав: председателят на на СВВБ д-р Тодор Анастасов и доц. д-р Софи Пинкас, завеждащ международната дейност, участва активно в дейността на форума и направи обширно изказване за дейността на Съюза.

По традиция, формуът бе открит с официална церемония, в присъствието на представители на правителството, министри и военни аташета, с приветствия и поздравления, след това с поднасяне на венци и цветя на паметника на Незнайния войн.

Активно се обсъждаше изпълнението на резолюциите и решенията на 26-та асамблея, финансовото състояние, живота на ветераните и грижите за тях.

Обсъдени и приети бяха 13 резолюции по устава и правилника на федерацията. Много активно се дискутираха 26-те резолюции, свързани със защитата на моралните, материални и психически проблеми на ветераните. Здравето, вниманието и социалнатата защита на ветераните остават основна задача и в бъдещата ни дейност. Голямо внимание бе отделено на общата ни задача за запазване на мира в света и активното им противопоставяне на всеки опит за неофашистка и неонацистка идеология.

Двете резолюции, предложени от нашия Съюз, бях приети и подкрепени от всички – едната за организиране и провеждане на подходящо честване на 70-годишния юбилей от победата над фашизма и края на Втората световна война. Втората резолюция бе за организиране на Група на ветеранските организации от Балканските държави за по-добра съвместна дейност и обмяна на опит

Гостоприемните домакини на Генералната асамблея - йорданските ветерани - дадоха въможност на делегатите да се доближат, макар и за малко, до древната култура на страната, с организиране на концерти, екскурция и приеми.

На 22 ноември вечерта, след впечатляващ концерт, с песни и танци на йорданския народ, ветераните от всички континенти се разделиха като добри приятели и другари, готови да защитят историческата памет и осигурят достоен живот на ветераните от войните.

ИНФОРМАЦИЯ за конференцията на Европейските организации на ветераните от войните ( CPAE ), проведена в Киев - Украйна, от 26 до 28 май 2011 г.

При откриването на конференцията, председателят на Световната федерация (FMAC) г-н Хамид Ибрахим и председателят на Европейската федерация г-н Дон-Виго Берктун сърдечно благодариха на Украинското правителство за участието и привестствията на предесателя на Парламента, на министъра на со-циалните проблеми и труда, на кмета на Киев и на председателите на ветеранските организации за организацията на конференцията.

В словата си те подчертаха успешната дейност на украинските ветерани и голямото внимание, което получават от държавните органи и народа, за да живеят в мир и хароминя в обстновка на спокойствие и мирно развитие.

Г-н Хамид Ибрахим предаде на конференцията братски поздрави от 180 съюза, членове на FMAC, на ветераните от 93 страни с 35 милиона членове от всички континенти. На конференцията в Киев участваха делегации от повече от 30 европейски държави и гости от други континенти.

Нашата делегация бе в състав: о.з. полк. Марин Калонкин, зам.-председател на Съюза и доц. д-р Софи Пинкас, завеждащ направление „Международна дейност“.

През трите дни на конференцията атмосферата беше много добра и другарска, с възможност за свободна дискусия по всички важни въпроси на ветеранските организации, по време на пленарните заседания, по време на почивките и по време на социалните и културни мероприятия, коите ни се предлагаха.

На пленарните заседания представители на всички делегации резюмираха своите доклади по обсъжданите проблеми. Някои доклади засягаха изпълнението на решенията на 21-та Европейска конференция в Лисабон - 2008, посветена на грижите за здравното състояние на ветераните. Други доклади бяха свързани с решенията на 26-та Генерална Асамблея на FMAC в Копенхаген - 2009 г. за социалната политика, за по-активното участие на държавните органи за подобряване живота и старините на ветераните, за взаимопомощта, за подобряване грижите за военно-инвалидите и военно-пострадалите.

Дикутирани бяха и изпълнението и решенията на 7-та международна конференция в Париж-2010 г. за законодателството, касаещо ветераните, констатирано бе, че все още има големи различия в отделните държави по осигуряването на адекватни грижи за ветераните и военно-пострадалите. Подчертаваше се настойчиво, че трябва държавните органи, с помощта на ораганизациите, да вземат решения и подприемат мерки за подобряване здравето и живота на ветераните и военно-пострадалите.
В нашия доклад засегнахме активната ни родолюбива дейност, свързана с 65-та годишнина от победата над фашизма и за социалната ни дейност за подобряване грижите за здравното състояние и условията на живот и достойни старини на ветераните.

На конференцията се обсъдиха и някои важни въпроси, касаещи бъдещето на Европейските организации. Председателят на CPAE предложи проект за бъдещата на дейност, наречен „Приятелство извън границите“. Доколкото сме ветерани и приятели, е много важно да продължаваме нашата чудесна дейност, да станем приятели и извън границите, да подобрим взаимопомощта, да разменяме опита си, за да създадем един по-добър бъдещ свят за всички ветерани и военно-пострадали.

На конференцията бяха направени и някои конкретни предложения:
- проект за по-голяма активност на организациите и изисквания от правителствата да подобряват здравните грижи за ветераните, въпреки икономическата криза и поради нейното отрицателно социално влияние;
- проект за подобряване грижите за военно-пострадалите, съгласно международната конвенция;
- проект за спешно решаване и вземане на необходимите марки мужду държавите, имащи проблеми с бежанците и емигрантите;
- проектът на фреската делегация с тревога констатира опасността от надигащите се движения на расизъм и ксенофобия и необходимостта от обединени усилия на ветераните от всички етноси за противопоставяне на тези опасни движения и за засилена дейност за защита на мира.

Украинските домакини осигуриха на делегатите и гостите на конференцията и богата културна програма. Запознаване с забележителностите на красивия, чист и озеленен Киев. Със специални ритуали бяха поднесени венци и цветя на паметниците на стотиците –хиляди загинали украинци във Втората световна война и загиналите войни в Афганистан.

Много емоционално и силно въздействащо беше посещението на Националния музей, посветен на защитниците на Киев - 1943 г. Мемориалът е символ на историческата памет за храбростта и героизма на руския народ.

Доц.д-р Софи Пинкас

01.06.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за 7-та Международна конференция на FMAC за законите за ветераните и пострадалите от войните и честването на 60-та юбилейна годишнина на Международната асоциация на ветераните от войните ( FMAC )

Седмата Международна конференция на FMAC се прове-де от 24-26 ноември 2010 г. в сградата на ЮНЕСКО – Париж.

На конференцията участваха 92 национални организа-циизации, 30 правителствени представители ( в повечето случаи -министри на отбраната ) от 68 страни от всички континенти, съб-рани за да дискутират развитието на прилаганите закони за вете-раните и жертвите от войните. Нашата делегация бе в състав: д-р Тодор Анастасов, председател на СВВБ и доц. Софи Пинкас, завеждащ направление „ Международна дейност “.

Преди началото на конференцията, с тържествена цере-мония и ритуал се положиха венци на паметната плоча при вечния огън на Триумфалната арка.

На тържествената сесия при откриването бяха произне-сени поздравителни слова от името на директора на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова ( която отсъствала от страната ), прочетено от неин заместник.

Приветствени слова бяха произнесени от председателя на организационния комитет на конференцията, зам.-председателя на FMAC и от председателя Хамид Ибрахим. След което генералният директор на националното ръководство на Франция Реми Анфрюн, който бе натоварен да представлява правителството, което в момента се преустройва, произнесе слово. Той най-напред прочете приветствието на президента Никола Саркози, който отправя топли и сърдечни поздравления за многостранната дейност на FMAC в световно ниво, не само в защита на моралните, материални и социални интереси на ветераните, но и дейността в защита на мира и интернационалната сигурност. Поднесе и приветствията на министър-председателя, министъра на отбраната и ветераните, които предишния ден са приели и разговаряли с ръководството на FMAC.

На конференцията се обсъдиха 3 основни проблема:

1. Признателност и закони за ветераните,
2. Цивилните жертви на войната,
3. Психо-травматизма и вредите от съвременните войни,

Всеки проблем се обсъждаше в две заседания, след кратки встъпления от докладчици, направени от информации от страните - членки и следвани от дискусии от делегатите.

Много активни бяха дискусиите по първата тема, повече от 30 делегати говореха за законите в техните страни, за голямата почит, уважение и моралната, материална и социална подкрепа, която се оказва на ветераните и пострадалите от войните. Направените изказвания показаха, че съществуват големи различия в отделните държави, както по отношение на материалните и моралните стимули на ветераните. Много благоприятни са законите в редица европейски страни- Холандия, Дания, Русия, Норвегия и др., където държавното участие е много силно и отговорно. Френската съюзна организация смята, че законите трябва да се адаптират към настъпващите изменения в страните и съответно променят, това те ще направят от 01.01.2011 г. В някои страни паричните добавки са много високи – Аржентина – 2000 $ на месец, други осигуряват специално болнично лечение за ветераните и техните семейства. В Мароко има фондация на името на крал Хасан II за закрила на ветераните. Руската делегация на организацията „ Братя на войските „ предложиха меморандум за основните права на ветераните и жертвите от войните и тяхната социална защита, за да се създадат благоприятни условия за достоен живот на ветераните.

Дискутираха се проблемите за паметта, за паметниците, за спомените, за обществената признателност. Интересно бе проучването на работна група на проф. Мишел Шилезюк за паметниците в двете страни, дали най-много жертви – Русия и Германия. Известно е, че Втората световна война е с най-много жертви в човешката история. Смята се, че повече от 72 млн. са убитите по време на войната, в т.ч. около 47 млн. цивилни. Поради това, че Европа е дала най-много жертви, работната група е проучила състоянието на гробовете и гробищата на Гармания и Съветския Съюз. Предлага се такива проучвания да продължават да се правят, не само като знак на признателност, възпоминание и помирение, но и за включване на младото поколение за развитието на мирните процеси в света.

В моето изказване засегнах, освен съществуващите у нас закони и проблема за подобряване дейността ни с младите хора и учениците, за да познават ужасите на войната само от учебниците и литературата и да бъдат активни дейци за мир и солидарност. Засегнах и въпроса за необходимостта от подобряване на социалната рехабилитация на възрастните и самотни ветерани. Изказване направиха и някои от участващите министри за техните задачи и грижи за ветераните и участниците в съвременните войни. В много от страните ветераните са под ръководството на някои министерства – на социалната дейност, на здравеопазването, на отбраната и др. За съжаление, има страни, където материалните и морални стимули не са много добре решени.

По втория проблем – цивилни жертви на войната – докладчикът изтъкна, че проблемът е много деликатен, както по определение, така и за грижите за тяхната адаптация, законите и дали жертвите са от национално-освободителни войни, вътрешни конфликти, тероризъм и др.

В дискусията участваха много делегати, всички изтъкваха, че трябва да се продължи със проучването на проблема и особено необходимостта от специално законодателство и по-специално внимание към жените и децата. Защото цивилните жертви, без да са били преки или непреки участници, понасят увреждания на физическото и психическото си здраве.

По третата тема на 7-та конференция – психо-травматизма и вредите от съвременните войни - общото мнение по проблема, както в доклада, така и в изказванията бе, че в много страни законодателството и проучването е недостатъчно или грижите за профилактика и лечение закъсняват. Много трогателно беше изказването на виетнамската делегация за големите вреди и поражения върху населението, нанесени от американската армия, въпреки 35 –те години от края на войната.

7-та Международна конференция обърна внимание на държавите и международните организациии върху необходимостта от взимане на решения и предприемане на мерки, заклеймяващи използването на атомни, химически и бактериологични оръжия.

След обсъждането на трите основни проблема се прие заключителен документ на 7-та Международна конференция. Приетата декларация потвърди основните принципи на FMAC, които да бъдат приети от всяко правителство и да станат и са приоритетно задължение за справяне с пораженията, понесени от ветераните и цивилните жертви на войните.

В декларацията се казва още, че 7-та конференция констатира големи различия между отделните държави при признаване правото на материалните помощи, социалната защита и грижи за ветераните и цивилните жертви от войните; че държавите трябва да продължат усилията си за подобряване статута на ветераните и жертвите от войните, за финансовото им състояние, за правата им и организирани грижи за физическото и психическото им здраве; че 7-та международна конференция обръща внимание на държавите и международните организации върху необходимостта от вземане на решения и мерки, заклеймяващи използването на ядрени, химически и бактериологически оръжия, които не само увеличават броя на цивилните жертви, но участват по драматичен начин в замърсяването на планетата и поставят в опасност живота на човечеството.

FMAC поднови призива от Виена през 1986 г.: ... „ Ние, ветераните, признаваме фаталността на войната и сме за мир....Нека мъже и жени от всички нации обединят своите усилия с нас, така че всички ние, заедно, да окажем настиск на всички правителства да започнат реално да градят един нов ред на сигурност, на мир, на свобода и на солидарност.”

Вечерта на първия ден бе даден официален прием от министъра на отбраната и ветераните в салоните на военното училище.

В следобеда на последния ден на конференцията се отпразнува 60-та юбилейна годишнина от създаването на FMAC.

Ритуалът беше тържествен, имаше слова и медали. Дадоха възможност само на 6 държави за приветствия, между които беше и България. Поднесохме поздравителен адрес и подаръци.

Вечерта завърши с прием и раздяла с много ветерани и приятели от различни страни от всички континенти.

Искам да завърша с един израз от кредото на FMAC „Няма по-мощен глас, който може да се издигне в защита на мира, от този на хората, които се сражаваха във войните “

доц. д-р Софи Пинкас

гр.. София
15.12.2010 г.

Информация за Международната федерация на ветераните - FMAC

FMAC е международната федерация на ветераните от войните.

Седалището на международната федерация е в Париж.
Адресът е : 75116 Paris, 17, rue Nicolo, France.

Международната федерация вече 60 години развива голяма дейност за организационното състояние на съюзните организации в 90 държави на петте континента. Особено внимание и голяма е дейността за социалната и моралната защита на ветераните, инициативи за запазване на мира, спиране на локалните войни и активна дейност срещу тероризма.

За международната федерация на ветераните от голямо значение е дейността на съюзните организации за родолюбивата дейност, особено с младежта – ученици, студенти, съхраняване историческата памет и преклонение и почит на паметниците и мемориалите на загиналите ветерани. Изисква се съюзните организации активно да се противопоставят на неофашистки и неонациски прояви и прояви на расова дискриминация.

На 26- та генерална асамблея бе избрано изпълнително бюро на FMAC. Бяха преизбрани г-н Абдул Хамид Ибрахим за председател и г-н Мохамед Бенжалу - за генерален секретар. Избрани бяха и пет заместник-председатели.

доц. Софи Пинкас
направление "Международна дейност”

26-та генерална асамблея на FMAC

Световната федерация на ветераните от войните – FMAC -проведе своята 26-та генерална асамблея от 19.10. до 23.10. 2009 г. в Копенхаген, Дания.

Генералната асамблея бе открита от председателя на FMAC – г-н Хамид Ибрахим, който поздрави делегатите и гостите и помоли да почетем паметта на хилядите загинали и жертвите от войните.

В приветственото си слово г-н Хамид Ибрахим благодари на останалите живи ветерани, които се бориха срещу фашизма, за свободата на своите народи, които след войната се включиха в изграждането на своите държави.

На Асамблеята участваха съюзни организации на ветераните от войните, неправителствени организации на ветерани от различни войни, организации за мир срещу войните и тероризма, представители на Министерствата на отбраната от 5 държави, гости от международни организации и др.

Нашата страна бе представена от двама делегати на Централния съвет на ветераните от войните – председателя на Съюза д-р Тодор Анастасов и завеждащия направление"Международна дейност" доц. Софи Пинкас.

След откриването на Асамблеята поднесоха поздравления от името на кралското семейство - негово величество принц Йоахим, министърът на отбраната ген. Сорен Гад, председателят на"Сините каски"на Дания полк. Хеселбер.

В продължение на 5 дни над 300 делегати от 51 страни заседавахме и обсъждахме докладите и резолюциите по дневния ред. Асамблеята се проведе при перфектна организация, дисциплина, добронамереност и голямото желание на всички за мир и прогрес, срещу войната, насилието, човешката деградация.

На пленарни заседания бяха обсъдени отчетните доклади за тригодишната дейност на изпълнителното бюро на FMAC и регионалните доклади на ръководствата на европейския регион, африканския, Азия и Пенсилвания, на жените-ветеранки. Сега във FMAC членуват 170 съюза и организации от 89 страни. Разпределението по континенти е, както следва:
• Африка – 10 млн. ветерани – в 33 съюза в 26 страни;
• Америка – 2,5 млн. ветерани - в 12 съюза в 6 страни;
• Азия и Пенсилвания – 11 млн. ветерани – в 36 съюза в 21 страни;
• Европа – 14,5 млн. ветерани в 89 съюза в 36 страни.

За тригодишния период активно са работили групи по бъдещото развитие на FMAC, за признателност и възпоминание, за работа с жените, за публикациите, за активно участие в борбата за мир и др.

Обсъден бе стратегическия план на FMAC за 2009 – 2014 г. Планът е разделен на 5 големи части.

Първата част е историческа информация, втората – стратегически анализ, третата – стратегически цели и задачи, четвъртата част е план за действия и петата част – стратегия за изпълнение.

Основни задачи на FMAC остават защита на моралните и материалните интереси на ветераните и на жертвите от войните и тези на техните семейства – подкрепа на световната общност в борбата за запазване на мира и на международната сигурност.

На няколко пленарни заседания бяха дискутирани голям брой - повече от 40 - резолюции, представени от много ветерански съюзи. Една част от резолюциите бяха свързани с организационни въпроси – промени в Устава, за членския внос. FMAC, съвместно с ООН, да запознаят правителствата с дейността за решаване проблеми на ветераните, за координацията на работните групи и др.

Втора група резолюции бяха посветени на социалната дейност – предложение за искане от СЗО за финансово и техническо поддържане на развиващите се страни; федерацията да изисква от правителствата по-сериозни мерки за подобряване здравето на инвалидите от войните и от военнитеслужби; FMAC да предложи да се подобри статута на вдовиците на ветераните и на жените и семействата на инвалидите. Ръководството на Федерацията да организира една интернационална конференция за глобална стратегия срещу синдрома на посттравматичния стрес. Много изказвания, предложения и одобрения предизвика резолюцията за узаконяването на борбата срещу неонацизма и неофашизма, единодушно бе решението всички съюзи – членове на FMAC, да посредничат пред парламентите и правителствата да приемат закони, които да забраняват пропагандата на идеологията на нацизма и фашизма, публичност на техните символи, портрети, паметници, текстове или музика, които прославят периода на нацизма и фашизма, да се осигури в историческите проучвания правдива интерпретация на този период. Всичко това е важно за младото поколение, което често или не знае или е неправилно информирано.

Третата група резолюции бяха насочващи и бяха най-многобройни. Повечето резолюции бяха свързани с тревогата на FMAC за съществуващите военни конфликти, симетричните войни и международния тероризъм и необходимостта от опазването на "Женевската конвенция за правата на човека ”; Изпълнителното бюро на FMAC да изиска от ООН по-настойчива и ефективна намеса за спазване на резолоюциите. Приеха се резолюции за уреждане статута на емигрантите и статута на бежанците. FMAC апелира за спазване на резолюциите за мирно уреждане на конфликта между Израел и Палестина и установяването на мир в Близкия Изток. Френските асоциации на ветераните с тревога апелират за мирен свят, без угрозата от ядрени оръжия. В друга резолюция с тревога се говори, че не се спазват решенията за неучастие на деца-войници във военните конфликти. Необходимо е ветеранските организации да защитят децата от участие в конфликти.

Сингапурската ветеранска организация отправи спешен апел към световната общност за мерки срещу икономическата криза и нейното отражение върху икономическата криза и нейното отражение върху здравето на човечеството. В друга резолюция, свързана с икономическата криза, се препоръчва на правителствата да не допускат да се намалят социалните придобивки на ветераните и въможностите за нормален живот.

В няколко резолюции се изисква организациите на Федерацията да използват уроците на историята за изграждане на един мирен и проспериращ свят. Известен брой резолюции изискваха FMAC да интервенира пред ЮНЕСКО за съвместна дейност за поддържане историческите музеи и паметниците, посветени на ветераните, да се организира обмяна на опит между държавите.

Много добре беше приета резолюцията за честването на юбилейната 65-годишнина от победата над фашистка Германия и края на войната. Освен предложения за различни мероприятия, отправи се апел към всички правителствени и неправител ствени организации във всички държави да участват активно за прослава на победата. Предлага се да се работи под лозунга:
„Ние си спомняме за вас“ за поддържане на военните гробища, паметници и организиране на възпоминания.

Нашата делегация направи устно и писмено предложение Изпълнителното бюро на FMAC да излезе с апел-обръщение към всички държави за юбилейно честване на 65-годишнината. Предложението бе прието с благодарност.

Към FMAC направихме искане да ни помогне за организиране на регионална федерация на ветеранските организации от югоизточния район – Балканите.

На Генералната асамблея се избраха ръководни органи на FMAC – председател, помощник-председател, генерален секретар, изпълнително бюро, финансови и контролни органи и ръководства на регионалните федерации.

По време на пленарните заседания бяхме поздравени и запознати със съвместната дейност на Съюза на ветераните и холандското МО от държавния секретар по отбраната Жак де Ври – доклад, впечатляващ и вълнуващ и силно аплодиран.

Поздравления бяха поднесени и от генералния секретар на ООН и от Якоб Келенберже, президент на интернационалния комитет на Червения кръст.
26-та Генерална асамблея на FMAC се ползваше от изключително гостоприемство и внимание от кралското семейство, държавното ръководство и съюза на датските „Сини каски“

Безупречната работна програма се съчетаваше и с богата социална програма, придружена от гвардейски военни ритуали, концерти и приеми, където делегациите установяваха запознанства и приятелски контакти.

Централният управителен съвет на ветераните от войните на България благодари на МО, че ни помогна да участваме в този световен форум и се надяваме на бъдещи контакти и съвместна дейност за нашата родолюбива дейност и борбата ни за един мирен и проспериращ свят


Председател на СВВБ
д-р Тодор Анастасов

Зав. направление „Международна дейност“
доц. Софи Пинкас